Carbid Schaitn in het Gronings

As deure openstaait noar ’t nij-joar
dan bin de schaiters kloar
te knaln om ’t leevm

’T duurt moar eevm
carbid in melkbuzze
woater der bie
kraante der tusn
deksel der op
roeg mit hoamer sloan op kop

Doar binn broest ’t hailemoal
’t Spant, ‘t sistert
ain goaf kaboal
dunnerslag in lutje gat
flamke der bie
din heurst wat

Deksel vlogt hemelhoog
Carbid slagt ’t olle joar
knalt mit vuur en vlam
de haile boudel uut mekoar

Mit rook en staank
slagt kwaalm uut buzze weer
dreune galmt nog laank
kraaten snippelderij striekn
as vrömde vogels neer

Dernoa ain miesdêrig gevuil bespeurd
as men leste knaale heurt
wat doof aan ain oor
moar ’t was al veur ’t nije joar

Cor

20130101-162100.jpg