Wet en Regelgeving Carbidschieten Gemeente Stadskanaal

Hoe zit het nou met wet en regelgeving in gemeente Stadskanaal.

– Mag het? Ja

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal met betrekking tot carbidschieten

Artikel 2.6.3a Bezigen van carbidschieten

 • 1.Het is verboden carbid te schieten.
 • 2.Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet in de volgende gevallen:
 • a.indien gebruik wordt gemaakt van maximaal 10 originele (melk)bussen / containers / opslagvaten met een maximale inhoud van 40 liter en/of indien gebruik wordt gemaakt van gasflessen met een maximale inhoud van 200 liter, mits daarbij geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht, weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaren kunnen optreden voor mens en milieu;
 • b.het carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daaropvolgende jaar en
 • c.degene(n) die carbidschiet(en) 16 jaar of ouder is/zijn en niet onder invloed is/zijn van alcohol of drugs.
 • 3.In aanvulling op hetgeen er in lid 2 gesteld is, geldt dat indien het carbidschieten wordt verricht met (melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen waarvan de inhoud meer dan 2 liter bedraagt, de volgende voorschriften in acht dienen worden genomen:
 • a.de plaats waar het carbidschieten plaatsvindt, is gelegen op een afstand van ten minste 100 meter van woonbebouwing van derden en
 • b.het carbidschieten plaatsvindt op een afstand van ten minste 300 meter van zorginstellingen en van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren. Indien een kleinere afstand wordt gehanteerd is schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar, of de houder van de dieren, vereist;
 • c.het terrein dient met touwen, linten of anderszins zodanig te worden afgezet dat toeschouwers niet in de nabijheid van de (melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen kunnen komen;
 • d.er mag niet geschoten worden als er toeschouwers binnen het afgezette terrein aanwezig zijn;
 • e.de toeschouwers dienen minimaal op 10 meter afstand van het carbidschieten worden gehouden;
 • f.er dient geschoten te worden in een richting die tegengesteld is aan de richting waarin de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen en de toeschouwers zich bevinden en
 • g.het vrije schootsveld dient minimaal 75 meter te zijn;
 • h.in het schootsveld dienen geen verharde openbare wegen of paden te liggen;
 • i.er mag niet worden geschoten op momenten dat de weggeschoten deksel(s) weer worden opgehaald (dit is niet van toepassing indien de deksel(s) aan een touw verbonden zijn en door middel van dit touw teruggehaald kunnen worden, mits dit terughalen plaatsvindt vanaf de achterzijde van de (melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen;
 • j.indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang, dient het schietterrein goed te worden verlicht;
 • k.de (melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen moeten stevig worden verankerd in de bodem of in een frame, of op andere wijze zodat terugslag kan worden voorkomen;
 • l.de deksel(s) van de (melk)bussen / containers / opslagvaten / gasflessen mogen niet extra worden verankerd of vastgezet.
 • 4.De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing is.
 • 5.Dit artikel is niet van toepassing, voor zover de Wet milieubeheer  , de Wet wapens en munitie  , de Wet milieugevaarlijke stoffen  , de Wet vervoer gevaarlijke stoffen   of het Wetboek van Strafrecht   van toepassing zijn.
  [ de Wet milieugevaarlijke stoffen   is per 01-06-2008 ingetrokken ]